Pogoji poslovanja

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV IN NASTAVITVE

Ta stran uporablja piškotke. Za več informacij si oglejte podstran o pogojih uporabe piškotkov.

Vaši osebni podatki bodo koriščeni zgolj za obdelavo Vašega naročila, le-ta ni samodejna, saj vam uradni predračun v pdf obliki pošlje naš komercialist. Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in ne bodo koriščeni za elektronsko pošiljanje obvestil. Vsa elektronska naročila se v Sistemu naročil na Spletni strani avtomatsko zbrišejo po dveh letih.

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI INŽENIRING PLUS d.o.o.

Izdaja: 06/ 2014

1. VELJAVNOST POGOJEV:

– V nadaljevanju navedeni pogoji veljajo za vsako prodajo oziroma dobavo izdelkov ali storitev s strani podjetja INŽENIRING PLUS d.o.o. od datuma potrditve vodstva podjetja in objave do preklica

– Odstopanja od teh pogojev veljajo le v primeru, če jih pisno potrdimo. Tudi ustni dogovori morajo biti pisno potrjeni.

– Za pisno potrdilo veljajo faksi, elektronska pošta in drugi mediji, na katerih je zapis možno shraniti.

– Dogovorjeno odstopanje od posameznih točk splošnih prodajnih pogojev ne vpliva na veljavnost ostalih določil.

– Ob izstavitvi naročila, oziroma najkasneje ob prevzemu blaga, naročnik sprejme naše splošne pogoje, če niso le-ti v ponudbi ali pogodbi drugače določeni.


2. PONUDBA IN PREDMET DOBAVE :

– Naše ponudbe so za nas vedno neobvezujoče. Šele s pisno potrditvijo naročila se obvezujemo izpolniti naročilo.

– Naš rok za potrditev naročila je 7 dni od prejema. V istem času obvestimo naročnika tudi o morebitni zavrnitvi naročila.

– Kot potrditev naročila se šteje tudi izstavitev predračuna. V tem primeru pričnejo naše obveznosti do izpolnitve naročila teči šele z dnem plačila predračuna.

– Če dobavimo blago v roku 7 dni od prejema naročila, velja naš račun istočasno tudi kot potrdilo naročila.

– K ponudbi priloženi opisi, kataloški podatki in ostale priloge so za nas obvezujoče le, če je to v naročilu izrecno določeno.

– Risbe in dokumenti, ki so priloženi ponudbi, lahko služijo le osebni uporabi naročniku in ne smejo biti brez našega izrecnega dovoljenja niti razmnoženi niti dostopni tretjim osebam.


3. ODPOVED NAROČILA :

– V primeru, da naročnik odpove svoje naročilo, je le-ta dolžan INŽENIRING PLUS d.o.o. povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do trenutka odpovedi.


4. CENE :

– Cene so določene v EUR. Izhodiščne cene so brez davka na dodano vrednost, ki je dodatno obračunan na koncu fakture.

– Cene veljajo franko skladišče INŽENIRING PLUS d.o.o. Stegne 21d, Ljubljana. Dodatno se zaračunavajo stroški transportne embalaže, transporta, zavarovanja ter davek na dodano vrednost.

– Če se po potrditvi naročila proizvodni stroški bistveno povečajo zaradi splošnih ekonomskih pogojev (cene surovin, energije, devizni tečaj), si pridržujemo pravico do sorazmernega povišanja cene.

– Očitne napake pri navedbi cene v ponudbi ali pri potrditvi naročila nas ne obvezujejo, da dobavimo blago po navedeni ceni.


5. DOBAVNI ROK :

– Dobavni rok prične teči z dnem potrditve naročila, vendar ne prej, kot so razjasnjene vse morebitne nejasnosti v zvezi z naročilom.

– Za dan dobave se šteje dan, ko je blago odpremljeno iz našega skladišča, oziroma dan, ko je kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem.

– Pridržujemo si pravico do predčasne ali delne dobave.

– Če ima naročnik škodo, ki smo jo mi grobo zakrivili z zamudo, je upravičen do povrnitve le, če je to posebej pogodbeno dogovorjeno.

– V primeru zamude dobavnega roka lahko kupec določi novi dobavni rok, v katerem moramo dobaviti blago, sicer lahko kupec odstopi od naročila.

– Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru dejavnikov, na katere ne moremo vplivati kot npr. naknadne spremembe tehničnih zahtev, spremembe v naročilu, vojna, večji strojelomi v tovarni, stavke, naravne nesreče, zamude dobavnih rokov pri naših dobaviteljih itd. Podaljšanje dobavnega roka je enako času trajanja višje sile in potrebnemu času za vzpostavitev običajnih pogojev poslovanja.


6. NAROČILO NA ODPOKLIC:

– V primeru, če kupec ne odpokliče blaga v roku, ki je bilo navedeno v naročilu, lahko po svoji presoji določimo rok pošiljanja preostalega blaga, ali celo odstopimo od obveznosti do dobave preostalega blaga. Z dnem odpreme preostalega blaga prične teči tudi plačilni rok.


7. TEHNIČNI PREVZEM BLAGA :

– Kraj, čas in postopek tehničnega prevzema blaga mora biti dogovorjen pred iztekom dobavnega roka. Stroški tehničnega prevzema bremenijo naročnika.

– V primeru, da kupec ne opravi prevzema v dogovorjenem času, lahko blago odpošljemo ali ga uskladiščimo na stroške in tveganje kupca.


8. ODPREMA BLAGA IN PRENOS TVEGANJA :

– Izročitveni kraj za dobavo blaga je skladišče INŽENIRING PLUS d.o.o.

– Blago, ki je pripravljeno za odpremo, mora naročnik prevzeti v roku 5 dni. V nasprotnem primeru ga lahko na stroške in tveganje naročnika odpošljemo ali uskladiščimo v javnem skladišču. En teden od začetka skladiščenja se šteje, da je blago dobavljeno in prične teči plačilni in garancijski rok.

– S predajo blaga prevozniku, špediterju ali direktno naročniku oziroma en teden po začetku skladiščenja v javnem skladišču se tveganje za izgubo ali poškodbo blaga prenese na naročnika.


9. PLAČILNI POGOJI :

– Neto plačilni rok je 100% avans.

– Kot dan izvršitve plačila se šteje dan, ko je celoten znesek računa nakazan na naš žiro račun.

– Zaradi morebitne pritožbe naročnika glede kakovosti ali količine blaga se plačilni rok avtomatično ne podaljša. Le v primerih, ko je reklamacija priznana tudi z naše strani, se rok plačila lahko podaljša do rešitve reklamacije.

– V primeru zamude plačilnega roka zaračunavamo zamudne obresti po zakonu o obrestni meri zamudnih obresti.

– Pridržujemo si pravico, da zaradi znatne kršitve plačilnih rokov za že dobavljeno blago spremenimo že potrjene dobavne in plačilne pogoje za trenutno naročeno blago, ali da celo odstopimo od te pogodbe.

– Če naročnik zamuja z izpolnitvijo obveznosti plačila, ki jo ima do nas, zapade celoten preostali dolg takoj v plačilo. V tem primeru smo upravičeni, da zahtevamo vračilo blaga, ki ni plačano, in ga prevzamemo pri naročniku. Naročnik nima pravice do posesti.


10. LASTNINSKI PRIDRŽEK :

– Vse dobavljeno blago ostane naša last do popolne izpolnitve naročnikovih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

– Naročnik sme dobavljeno blago odtujiti šele, ko ima do nas poravnane vse obveznosti.

– V primeru, če naročnik blago proda naprej pred iztekom plačilnega roka, nam mora odstopiti nastale zahteve do svojega kupca v višini prodajne cene našega blaga.

– Naročnik blaga je dolžan svojega kupca seznaniti z našo klavzulo o lastninskem pridržku.

– Stroške izterjave ali rubeža, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja naročnikovih obveznosti bremenijo naročnika.

– Ob morebitnem rubežu blaga naročnika, v katerem nastopajo naši izdelki s strani tretje osebe, mora naročnik tretjo osebo takoj obvestiti o klavzuli o lastninskem pridržku.


11. JAMSTVO ZA KAKOVOST DOBAV :

– Jamčimo neoporečnost dobavljenega blaga v skladu s kataloškimi podatki oziroma posebej dogovorjenimi zahtevami.

– Naročnik mora količinska ali kakovostna odstopanja pri dobavljenem blagu pisno javiti najkasneje v 3 dneh po prejemu.

– Skrita odstopanja od dogovorjene kakovosti mora naročnik oporekati takoj po odkritju, vendar najkasneje v 3 mesecih po prejemu blaga.

– V primeru predhodnega tehničnega prevzema skladno s 7. poglavjem naročnik ni upravičen do naknadnega oporekanja blaga, razen če gre za skrite napake.

– Na zahtevo prodajalca mora naročnik takoj vrniti grajano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti pritožbe.V nasprotnem primeru naročnik izgubi pravico do popravila oziroma nadomestne dobave.

– Če gre za upravičeno pritožbo, se obvezujemo v najkrajšem možnem času odpraviti pomanjkljivosti na blagu ali dobaviti neoporečno nadomestno blago, če pa niti eno niti drugo ni možno, pristajamo na sorazmerno znižanje prodajne cene.


12. GARANCIJSKI POGOJI :

– Za dobavljeno blago priznavamo garancijski rok 12 mesecev od dneva dobave. Za dele tujega porekla prevzamemo le tisto garancijo,ki smo jo dobili od proizvajalca.

– Garancija preneha veljati s posredovanjem nepooblaščene osebe v proizvod ali z vgradnjo obrabnih ali rezervnih delov, ki niso predpisani s strani proizvajalca.

– Za poškodbe ali okvare na blagu, ki so posledica nepravilne priključitve, naravne obrabe, napačne nastavitve ali delovnih pogojev, ki niso v skladu s predvidenimi, ne priznavamo garancije.

– Vsi garancijski zahtevki morajo biti pisni, z razvidnimi podatki o vrsti okvare, času nastopa okvare in podatki potrebnimi za identifikacijo izdelka.

– Če gre za upravičeno reklamacijo se obvezujemo, da brezplačno in v čim krajšem času popravimo ali zamenjamo v garancijskem roku reklamirano blago. Kraj reševanja reklamacije je načeloma v INŽENIRING PLUS d.o.o., po dogovoru pa lahko tudi pri naročniku. Kupec nam mora za odpravo napake odobriti razumen rok.

– Stroškov popravila s strani naročnika ne povrnemo, razen če je to posebej dogovorjeno.

– V primeru neupravičenih reklamacijskih zahtevkov nam je naročnik dolžan povrniti vse stroške, ki nastanejo zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije.


13. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI :

– Če ni v teh pogojih drugače navedeno, jamčimo za povračilo škode pri kršenju pogodbenih ali izven pogodbenih obveznosti samo v primeru škode v garancijski dobi in na osnovi obvezujočega jamstva za proizvode ali podobnih obvezujočih jamstev. Pri kršenju bistvenih pogodbenih določil je škoda omejena na tipično škodo iz pravne prakse, če ni povzročena iz malomarnosti ali namerno. Pri konstrukcijah ali izdelavi po obvezujočem predlogu naročnika nas mora ta osvoboditi vseh morebitnih zahtevkov tretjih iz patentnih pravic ali podobnega.

– Za tuje proizvode se naše jamstvo omejuje na odstop zahtevkov, ki nam pripadajo nasproti dobavitelju tujega proizvoda, v kolikor iz zakona o jamstvu za proizvode ne izhaja nobeno nadaljnje jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca.

– Dokazovaje upravičenosti do odškodnine je na strani kupca .


14. REŠEVANJE SPOROV :

– Za vse sodne postopke med naročnikom in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.


15. SODIŠČE :

– Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani .

– Upravičeni smo tudi, da vlagamo tožbe na sodišču, ki je pristojno za območje, kjer ima svoj sedež  naročnik.


INŽENIRING PLUS d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Ljubljana, 17.06.2014    MP     direktor Ana Brezigar


SPLOŠNI DOBAVNI POGOJI INŽENIRING PLUS d.o.o.

Izdaja: 06/ 2014

Cena : Po ponudbi

(popusti so določeni na podlagi dogovora ali pogodbeno)

Dobava : 3 dni za standarden material na zalogi v INŽENIRING PLUS d.o.o.

– Po ponudbi za material proizvajalcev, ki ni na zalogi v INŽENIRING PLUS d.o.o.

Prevzem : EXW skladišče INŽENIRING PLUS d.o.o.

Embalaža  : Vključena v ceno

Špedicija, transport, zavarovanje tovora : Na stroške kupca

Preizkus, testiranje : Opravljeno pri proizvajalcu opreme ali v INŽENIRING PLUS d.o.o.

Postavitev in zagon pri kupcu : Na stroške kupca po navedenem ceniku za področje industrijske avtomatizacije:

– Delo montažer – serviser (od 7:00 do 15:00): 30 € / h

– Delo programer (od 7:00 do 15:00): 50 € / h

– Potovalne ure : cena ure dela – 50 %

– Popoldansko delo (od 15:00 do 23:00) in sobotno delo : cena ure dela + 50%

– Delo ob nedeljah, praznikih  in nočno delo (od 23:00 do 7:00) : cena ure dela + 100 %

– Dnevnica : davčno priznana dnevnica po DURS

– Nočitev: račun + 10 %

– Kilometrina : 30% cene litra bencina

– Letalo,avtobus,vlak,… : račun + 10 %

Stroški za postavitev in zagon ali servis se fakturirajo po opravljeni storitvi in podpisanem prevzemnem listu.

Garancija : Za izdelke INŽENIRING PLUS d.o.o. 12 mesecev, vendar samo v primeru, da se na izdelku niso že vršila popravila ali vzdrževalna dela.

Za izdelke drugih proizvajalcev –  veljajo garancijski pogoji le teh

V garancijo niso vključeni :

– obrabljivi deli

– strošek montaže in demontaže  – zamenjave poškodovanega dela

– strošek izpada proizvodnje

INŽENIRING PLUS d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe na ljudeh in strojih ,ki izvirajo iz napačne uporabe, napačne razlage normativov ali navodil za uporabo proizvodov.


Datum veljavnosti : Od 06/2014 do preklica

INŽENIRING PLUS d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA


Ljubljana, 17.06.2011    MP     direktor Ana Brezigar


»Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si